In The News

- "Hoe gaat het met u?" is een van de meest gebruikte uitdrukkingen als mensen elkaar ontmoeten. Meestal volgt een voorspelbaar standaard antwoord. In een diepere betekenis is de vraag zeer confronterend en wordt eigenlijk indirect gevraagd, waar staat u eigenlijk en in welke levensfase zit u? De meeste mensen beseffen niet dat ze tussen geboorte en dood slechts 4000 weken te gaan hebben, waarvan, in het gunstigste geval, slechts 2000 weken effectief kunnen worden besteed aan een productief leven. Deze constatering is ontnuchterend en confronterend, maar kan leiden tot een verhoogd zelfbewustzijn. We zullen bij de verdere discussie enkele intrigerende kanttekeningen maken, teneinde te komen tot meer zelfreflectie en zelfbewustzijn en wellicht een hogere intensiteit van onze leefstijl in een wereld die bol staat van leugens, en bedrog gepaard gaande met psychisch en fysiek geweld.
Download: Hoe gaat het met u? (PDF)

- In dit onderzoek is aandacht besteed aan rechterlijke uitspraken die beweerdelijk in het openbaar zijn uitgesproken. Na een uitgebreide theoretische onderbouwing blijkt dat dit niet het geval is en dat er veelal sprake is van rechterlijke beslissingen die in het geheim zijn uitgesproken doordat bij vervroegde of aangehouden uitspraken geen gevolg is gegeven aan artikel 229 Rv, waardoor partijen niet bekend zijn met de feitelijke datum van de uitspraak. Dit verzuim - de feitelijke uitspraakdatum willens en wetens niet aan partijen mede te delen, leidt tot geheime uitspraken en dientengevolge tot absolute nietigheid, op grond van artikel 5.1 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie.
Download: De Fictie van Openbaarheid van Uitspraken

Commentary

- De misslag van het Nederlands Kort Octrooi:
  Goedkoop is duurkoop deel I


- De misslag van het Nederlands Kort Octrooi:
  Goedkoop is duurkoop deel II




Articles and Books

- The Sustainability of Western Society...

- INTRODUCTIE TOT HET ISO 9000 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM BINNEN HET RECHTSBEDRIJF. Download: Waarom het huidige rechtsbedrijf niet naar behoren kan functioneren

- Een beedigde verklaring: De behandeling van uw
  dossier bij griffie medewerker Menno van der Donk
  van de rechtbank Den Bosch.




DE 'VERGETEN' RECHTSGANG IN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING?

De Processuele Nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht

SAMENVATTING
Dit onderzoek is gewijd aan de 'vergeten' rechtsgang van een beroep op processuele nietigheid in het Burgerlijk Procesrecht.[1] In de praktijk wordt nauwelijks aandacht besteed aan de nietigheid in het procesrecht. Het Procesrecht wordt wel gedefinieerd als het samenstel van regels die de handhaving van de burgerlijke rechtsvordering door tussenkomst van het staatsgezag beogen, voor zover de handhaving geschiedt door de rechterlijke macht.[2] Onder strikte voorwaarden kan eenzijdig en van rechtswege een beroep gedaan worden op processuele nietigheid. Deze voorwaarden liggen besloten in de definitie: Processuele nietigheid betreft iedere rechtshandeling van processuele aard, die een schending inhoudt van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd. Een dergelijk beroep vertoont dan van rechtswege een dwingend en imperatief karakter, onafhankelijk van partijen. Ten onrechte is dit een 'vergeten' rechtsgang.

[1] F.M.J. Jansen, Nietigheid in het burgerlijk procesrecht, Academisch proefschrift, Tjeenk Willink Zwolle, 1955
[2]Star Busman

DOWNLOAD: De vergeten rechtsgang (pdf)